google.com, pub-8725611118255173, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Nam Dhatu Roop in Sanskrit - 2024

Nam Dhatu Roop in Sanskrit

नम् धातु के रूप संस्कृत में | Nam Dhatu Roop in Sanskrit

Nam Dhatu Roop in Sanskrit

(नम् धातु के रूप संस्कृत में | Nam Dhatu Roop in Sanskrit, नम् धातु रूप संस्कृत में, नम् (नमस्कार करना) धातु के रूप) नम् (नमस्कार करना, to Greet) – नम् धातु का अर्थ होता है – नमस्कार करना | नम् धातु एक भ्वादिगणीय धातु शब्द है | इस प्रकार के सभी भ्वादिगणीय धातु शब्दों के धातु रूप को इस प्रकार बनाया जाता है |

नम् धातु रूप लट् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
नमतिनमतःनमन्तिप्रथम पुरुष
नमसिनमथःनमथमध्यम पुरुष

नमामि

नमावःनमामःउत्तम पुरुष

नम् धातु रूप लृट् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
नंस्यतिनंस्यतःनंस्यन्तिप्रथम पुरुष
नंस्यसिनंस्यथःनंस्यथमध्यम पुरुष
नंस्यामिनंस्यावःनंस्यामःउत्तम पुरुष

नम् धातु रूप लङ् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
अनमत्अनमताम्अनमन्प्रथम पुरुष
अनमःअनमतम्अनमतमध्यम पुरुष
अनमम्अनमावअनमामउत्तम पुरुष

नम् धातु रूप लोट् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
नमतात्नमताम्नमन्तुप्रथम पुरुष
नमनमतम्नमतमध्यम पुरुष
नमानिनमावनमामउत्तम पुरुष

नम् धातु रूप लिट् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
जनामजनमतुःजनमुःप्रथम पुरुष
जनमिथजनमथुःजनममध्यम पुरुष
जनम/जनामजनमिवजनमिमउत्तम पुरुष

नम् धातु रूप विधिलिङ् लकार

एकवचनद्विवचनबहुवचनपुरुष
नमेत्नमेताम्नमेयुःप्रथम पुरुष
नमेःनमेतम्नमेतमध्यम पुरुष
नमेयम्नमेवनमेमउत्तम पुरुष

Leave a Comment