Best 100+ Heartbreak Quotes in Marathi

Best 100+ Heartbreak Quotes in Marathi

Welcome, to our new blog Best 100+ Heartbreak Quotes in Marathi. Heartbreak is a deeply personal experience that transcends language barriers and cultural differences, touching the very core of human emotions. In Marathi literature and poetry, the theme of heartbreak has been explored in myriad ways, encapsulating the profound pain, longing, and resilience that accompanies such emotional turmoil.

Heartbreak Quotes in Marathi

View Also: Friendship Breakup Quotes In Marathi

Heartbreak Quotes in Marathi

 1. “त्याच्या बिना जगा लवकरच थांबतं, पण माझा दुःख फिरतं.” 🌧️💔
 2. “दर्दाचं एक कोणाचं जिणारं नाही, पण तो सर्वांचं चेहरं दुखीत बघतं.” 💔😔
 3. “जो खुप दिवस तुमच्या साथी होतं, त्याच्या अचानकच्या गायाचं तुम्हाला महसूस होतं.” 🕰️💔
 4. “मनाचं व्याथा तळसारखी आहे, कितीही आठवू नका, ती वेळेवरूनच बरगळतं.” 😞💔
 5. “ज्या वेळेला तोडलं जातं, त्यावेळेला समजलं जातं.” 💔💭
 1. “दुखाचं एक अंश जरा सुखाच्या जवळ नाही, पण सुखाचं पूर्ण असेल तर दुखाची जगा तरी जरूर असेल.” 😔💔
 2. “प्रेमातला दर्द म्हणजे नसलेल्या भेटीची व्याथा.” 💔🚪
 3. “जबाबदारीची नावं, प्रेमाचं काही नाही.” ❌💔
 4. “मनाचं व्याथा जरा आवाजी व्यक्त केली तर, ती काढून टाकण्यासाठी दुसरं काहीही हवं नाही.” 🗣️😔💔”प्रेमाची वेळ जवळ असेल तरी त्याची वेळ सर्वात जास्त दुखद असते.” ⏳💔
 5. “प्रेमात अपेक्षा केली तरी दुखाची ही अपेक्षा करू नका.” ❌🤞💔
 6. “जीवनातलं काही सुख तुमच्या बरोबर असतं, पण दुख स्वतःच्या सारखं वाटतं.” 😞💔
 7. “तुम्ही दर्दाच्या जवळ जाऊन बघू नका, तो तुमच्या जवळ जाऊ शकतो.” ❌💔
 8. “प्रेमाची विवाहितता जरा कठीण असते, ती दुर्दैवी विदायी सुखासाठी नाही, पण दुःखासाठी होते.” 💍😔💔
 9. “दुखाची व्याथा विसरू नका, ती जर कमी होईल तर दुखानंतर ही अधिक होते.” 💔🚫
 10. “प्रेमात कोणताही सुरुवात करू शकतो, पण त्याची विदाय हरकत नाही.” 💔👋
 11. “तुमचं दुख त्याचं दुख नसलं तरी कितीही असो, परंतु त्याचं दुख तुमचं दुख नसतं तरी कितीही असतं.” 💔💭
 12. “प्रेम करणं म्हणजे वेळानुसार खाल्लं जाणं.” ⏰💔
 13. “दुखाचं स्वरूप नक्की असतं, पण त्याचं सामर्थ्य विसरू नका.” 💔👁️‍🗨️
 14. “प्रेमाचं परिणाम हा दुःखच, पण दुःखाचं परिणाम असंख्य.” 💔🔄
 15. “जे खरं प्रेम होतं, त्यावेळेच तो दुखद जातं.” 💔😢
 16. “अशीच विचारल्यास दुख वाटतं, ‘तुम्हाला’ असेल तर.” 🤔💔
 17. “जरा सुखाचं भर जाऊनही त्याचं दुख कमी होतं नाही.” 😞💔
 18. “तुम्हाला काही विसरण्याची जरूरत नसली तर दुखाचं अधिक होतं.” ❌💭💔
 19. “जर प्रेम होतं तर दुखाची व्याथा नसतील, पण प्रेमात स्वभावीच दुःखाची शक्ती असते.” 💔💪
 20. “प्रेमात आणि दुखात अधिकतर माणसं केवळ देखील दोघांचं करतात.” 💔💑
 21. “दुखाचं विचार करण्याऐवजी त्याचं सामना करण्याची कोणतीही गरज नाही.” 💭❌💔
 22. “दुख आपल्या आत्म्यात घर करू नका, परंतु तो आपल्या हृदयात घर करू नका.” 🚫💔❤️
 23. “जे व्यक्ती तुमच्याशी वेगळं असतं, तो तुमच्याशी नाही.” 👤❌💔
 24. “दुखाचं स्वरूप अनेक असतं, परंतु त्याचं वेगळं नाही.” 💔🧩
 25. “प्रेमाची वेळ ही अत्यंत कमी असते, परंतु त्याचा दुःख सर्वदा असतो.” ⏰💔
 26. “दुखाची संधी शिवाय कोणत्याही प्रेमाची संधी आपल्याला भरत नाही.” 💔🌅
 27. “प्रेमात कितीही स्वप्न देखिल वाटतात, पण दुखात केवळ हक्काचं वाटतं.” 💭💔
 28. “प्रेम करण्याचं एक फारच सस्तं दर भरणं हे नको, दुख वाढतं ते सर्वात महंगं.” 💔💸
 29. “तुमचं दुख अनुभवतांना त्याचं सांगण्याची गरज नाही, तो तुमच्याशी केवळ अनुभवतं.” ❌💭💔
 30. “प्रेमात ज्या वेळी विश्वास गमावलं, त्यावेळी दुख वाटतं.” 💔🕰️
 31. “दुखाचं वारसा त्याच्या वेगळ्या रूपात येतं, पण दुःखानंतर हे सार्वजनिक होतं.” 💔🌪️
 32. “प्रेमात कोणताही अपेक्षा करू नका, कारण प्रेमात नसलेल्या अपेक्षा सापडतं.” 💔❌🙅‍♂️
 33. “दुखात आपल्याला दुसऱ्यांची वाटतं, परंतु दुखात त्याची वाटतं.” 💔👥
 1. “प्रेमाची जागा स्थायी असते, परंतु त्याची दुखाची जागा सदैव रिकामी असते.” 💔🏠
 2. “प्रेमात विश्वास करणं सोपं असतं, परंतु त्यातलं धोका कठीण.” 💔🤝
 3. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 4. “दुखाचं अंत नसतं, पण त्याचं सुरुवात होतं.” 💔🚪
 5. “प्रेमात नसलेल्या व्यक्तीला दुख कमी होतं, परंतु त्याच्या वेगळ्या होऊन हे अधिक होतं.” 💔👤
 6. “दुखाची व्याथा विसरू नका, कारण ती वेळेला अधिक होते.” 💔🕰️
 7. “प्रेमात विश्वास करणं सोपं असतं, परंतु त्यातलं धोका कठीण.” 💔🤝
 8. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 9. “प्रेमात नसलेल्या व्यक्तीला दुख कमी होतं, परंतु त्याच्या वेगळ्या होऊन हे अधिक होतं.” 💔👤
 10. “दुखाची व्याथा विसरू नका, कारण ती वेळेला अधिक होते.” 💔🕰️
 11. “दुख आपल्या आत्म्यात घर करू नका, परंतु तो आपल्या हृदयात घर करू नका.” 🚫💔❤️
 12. “प्रेमातली स्मृती कधीही नष्ट होत नाही, त्यातलं दुख सदैव आहे.” 💔📜
 13. “जे खरं प्रेम करतात, ते दुखद जातात.” 💔😞
 14. “प्रेमात विश्वास करा, परंतु त्यातलं धोका नका.” 💔✨
 15. “दुखाचं विचार करून त्याचा विमोचन करण्याची गरज नाही.” 💭❌💔
 16. “प्रेमात विश्वास करून जीवन घाला, परंतु दुखात त्याच्या बरोबर चाला.” 💔👣
 17. “जर तुमचं दुख तुमच्याशी सामायलं नसेल, तर तुम्हाला याचं खात्रं करावं लागतं की त्याचं कोणतेही अंत नसतं.” ❌💔
 18. “दुखाचं एक सामान असतं, परंतु त्याची व्याथा हरकत नाही.” 💔📦
 19. “प्रेमाचं दुख एकटाचं आहे, जेव्हा तोडलं तेव्हा हरवतं.” 💔🚶‍♀️
 20. “दुख नसतं, परंतु त्याची सोड नका, कारण त्याची आपल्या मनातली ठिकाणीच आहे.” 🚫💔❤️
 21. “प्रेमातलं दुख विसरू नका, कारण ते सदैव तुमच्या सोबत असतं.” 💔🔒
 22. “दुख कसलाच दुर करू शकत नाही, परंतु त्याची आपल्या जीवनातील जागा कमी करू शकता.” 💔🏠
 23. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 24. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😞
 25. “दुखाचं आवाज म्हणजे माझं हृदय काढून टाकण्यासाठी त्याचं इतर काहीही आवश्यक नसलं.” 💔🗣️
 26. “प्रेम दुखाच्या विरोधात नसतं, परंतु दुख प्रेमाच्या विरोधात असतं.” 💔🔄
 27. “प्रेमातलं दुख ही असंख्य गोठवण आहे, परंतु त्याचं एकटाचं फारच दर्दनाक असतं.” 💔🏰
 28. “प्रेमात विश्वास करा, परंतु दुखात त्याच्या बरोबर चाला.” 💔🚶‍♂️
 29. “प्रेमातलं दुख कधीही स्विकारलं जात नाही, परंतु तो सदैव आहे.” 💔✖️
 30. “दुखात आपल्याला दुसऱ्यांची वाटतं, परंतु त्याची वाटतं.” 💔👤
 31. “प्रेमाची सुरुवात सुंदर असते, परंतु त्याची विदाय सोडवताना चांगली नाही.” 💔🌅
 32. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 33. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 34. “प्रेम विश्वासाची एका लग्नाची सुरुवात आहे, दुख ही त्याची विचारणेची.” 💔💍
 35. “प्रेमाचं परिणाम हा दुःखच, पण दुःखाचं परिणाम असंख्य.” 💔🔄
 36. “प्रेमात अपेक्षा केली तरी दुखाची ही अपेक्षा करू नका.” ❌🤞💔
 37. “प्रेमात कोणताही सुरुवात करू शकतो, पण त्याचा विदाय हरकत नाही.” 💔👋
 38. “दुखाचं अंत नसतं, परंतु त्याचं सुरुवात होतं.” 💔🚪
 39. “प्रेमाची विवाहितता जरा कठीण असते, ती दुर्दैवी विदायी सुखासाठी नाही, पण दुःखासाठी होते.” 💔💍😔
 40. “दुखात आपल्याला दुसऱ्यांची वाटतं, परंतु त्याची वाटतं.” 💔👥
 41. “प्रेमाचं दुख अनुभवतांना त्याचं अधिक होतं, परंतु ते सांगता आल्यानंतर त्याचं सुरुवात झालं.” 💔😢
 42. “जर तुमचं दुख तुमच्याशी सामायलं नसेल, तर तुम्हाला याचं खात्रं करावं लागतं की त्याचं कोणतेही अंत नसतं.” ❌💔
 43. “प्रेमातलं दुख ही असंख्य गोठवण आहे, परंतु त्याचं एकटाचं फारच दर्दनाक असतं.” 💔🏰
 44. “प्रेमात विश्वास करून जीवन घाला, परंतु दुखात त्याच्या बरोबर चाला.” 💔🚶‍♂️
 45. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 46. “प्रेमाचं दुख एकटाचं आहे, जेव्हा तोडलं तेव्हा हरवतं.” 💔🚶‍♀️
 47. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 1. “दुखात आपल्याला दुसऱ्यांची वाटतं, परंतु त्याची वाटतं.” 💔👤
 2. “प्रेमातलं दुख कधीही स्विकारलं जात नाही, परंतु तो सदैव आहे.” 💔✖️
 3. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😞
 4. “प्रेम विश्वासाची एका लग्नाची सुरुवात आहे, दुख ही त्याची विचारणेची.” 💔💍
 5. “प्रेमातलं दुख ही असंख्य गोठवण आहे, परंतु त्याचं एकटाचं फारच दर्दनाक असतं.” 💔🏰
 6. “प्रेम विश्वासाची एका लग्नाची सुरुवात आहे, दुख ही त्याची विचारणेची.” 💔💍
 7. “प्रेमात अपेक्षा केली तरी दुखाची ही अपेक्षा करू नका.” ❌🤞💔
 8. “दुखाचं अंत नसतं, परंतु त्याचं सुरुवात होतं.” 💔🚪
 9. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 10. “जे खरं प्रेम होतं, ते दुखद जातं.” 💔😔
 11. “प्रेमात विश्वास करून जीवन घाला, परंतु दुखात त्याच्या बरोबर चाला.” 💔🚶‍♂️
 12. “प्रेमातलं दुख ही असंख्य गोठवण आहे, परंतु त्याचं एकटाचं फारच दर्दनाक असतं.” 💔🏰
 13. “दुख कसलाच दुर करू शकत नाही, परंतु त्याची आपल्या जीवनातील जागा कमी करू शकता.” 💔🏠
 14. “प्रेमात विश्वास करा, परंतु त्यातलं धोका नका.” 💔✨

View Also: Breakup Quotes In Hindi

Leave a Comment